ខ្មែរ  |  My ZAMANU

Apply

បែបបទចុះឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍ឆ្នាំ ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់

Application Form for Zaman University Scholarship Examination 2018

Date: Saturday, September 1, 2018

Venue: Zaman University Campus

Exam Subjects:

  • Main Exam - Math and IQ: 9:00 – 11:00 (For all majors except IR)
    • Supplementary Exam - Physics: 11:20 – 12:20 (For AE and CE only)
  • Social Science: 14:00 – 16:00 (For IR only)

Scholarship 2019-2.jpg

1. ជ្រើសរើសជំនាញដែលអ្នកចង់សិក្សា៖ (អ្នកអាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាលើសពី១ ដោយត្រូវបង់ $5 សម្រាប់មួយមុខវិជ្ជា)

បញ្ជាក់៖ ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងមានជាផ្លូវការសម្រាប់ការប្រឡងបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់ចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយ។


Choose major(s) that you want to study: (You may choose more than one major by paying $5 for each major chosen)

Note: Your Application is considered complete only after your payment of the fees.


2. នាមខ្លួន (សូមបំពេញជាអក្សរឡាតាំង)

First name *

3. នាមត្រកូល (សូមបំពេញជាអក្សរឡាតាំង)

Last name *

4. ភេទ

Gender

5. ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត

Date of Birth *

E.g., 08/19/2018

6. លេខទូរស័ព្ទ

Mobile Number *

Write a valid phone number that can contact via this number.

7. អ៊ីមែល

Email

8. វិទ្យាល័យ

High school

9. ឆ្នាំប្រឡងបាក់ឌុប

Graduation Year

10. កាតសម្គាល់ខ្លួន

Personal Identification Card

11. តើអ្នកដឹងពីព័ត៌មាននៃការប្រឡងនេះតាមរយៈអ្វី?

Where did you know about our ZamanU Scholarhship?

លក្ខន្តិកៈ​ផ្សេងៗ

  • បន្ទាប់ពីបំពេញបែបបទរួចរាល់ហើយ សូមចុចឆែកមើលព័ត៌មានដែលបានបំពេញឡើងវិញ រួចចុច "Confirm & Print Payment Slip"។ សូមយកបែបបទសុំប្រឡង នេះទៅដាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្ស៉ាម៉ាន់ និង បង់ថ្លៃដាក់ពាក្យប្រឡងចំនួន $5 (ក្នុងមួយមុខវិជ្ជា) ដើម្បីទទួល បានការបញ្ជាក់លើ សាលាកប័ត្រសម្រាប់ប្រឡងអាហារូបករណ៍ ឲ្យបានមុន ឬត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។
  • សម្រាប់ការចុះឈ្មោះប្រឡង ឬបង់ប្រាក់យឺត (ដែលធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨) គឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនបង់ប្រាក់ចំនួន $10 (ក្នុងមួយមុខវិជ្ជា)
  • បញ្ជីរាយឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡង និង លេខបន្ទប់ នឹង ត្រូវបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook និង វេបសាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យហ្ស៉ាមាន់ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

Note:

  • After filling out this form, please verify the information provided and click "Confirm & Print Payment Slip". Please bring the printed copy to Zaman University and pay the application fee for US$5 (per each major selected) to have your exam slip verified before Saturday, 25th August 2018.
  • For late application or payment (made between 27th and 31th August 2018), an exam fee of US$10 (per major selected) will be charged. 
  • The name list of exam candidates including room number will be posted on Zaman University’s Facebook page and website on Friday, 31st August 2018.