ខ្មែរ  |  ZamanU

Apply

បែបបទចុះឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់

Application Form for Zaman University Scholarship Examination 2017

Date: Saturday, September 2, 2017

Venue: Zaman University Campus

Exam Subjects:

  • Main Exam - Math and IQ: 9:00 – 11:00 (For all except IR)
    • Supplementary Exam - Physics: 11:00 – 12:00 (For AE and CE)
  • Social Science: 14:00 – 16:00 (For IR)

Untitled-1.jpg

1. ជ្រើសរើសជំនាញដែលអ្នកចង់សិក្សា៖ (អ្នកអាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាលើសពី១ ដោយត្រូវបង់ $5 សម្រាប់មួយមុខវិជ្ជា)

បញ្ជាក់៖ ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងមានជាផ្លូវការសម្រាប់ការប្រឡងបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់ចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយ។


Choose major(s) that you want to study: (You may choose more than one major by paying $5 for each major chosen)

Note: Your Application is considered complete only after your payment of the fees.


2. នាមខ្លួន (សូមបំពេញជាអក្សរឡាតាំង)

First name *

3. នាមត្រកូល (សូមបំពេញជាអក្សរឡាតាំង)

Last name *

4. ភេទ

Gender

5. ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត

Date of Birth *

E.g., 08/18/2017

6. លេខទូរស័ព្ទ

Mobile Number *

Write a valid phone number that can contact via this number.

7. អ៊ីមែល

Email

8. វិទ្យាល័យ

High school

9. ឆ្នាំប្រឡងបាក់ឌុប

Graduation Year

10. តើអ្នកដឹងពីព័ត៌មាននៃការប្រឡងនេះតាមរយៈអ្វី?

Where did you know about our ZamanU Scholarhship?

ចំណាំ៖

  • បន្ទាប់ពីបំពេញបែបបទរួចរាល់ហើយ សូមចុចឆែកមើលព័ត៌មានដែលបានបំពេញឡើងវិញ រួចចុច "Confirm & Print Payment Slip"។ សូមយកបែបបទសុំប្រឡង​នេះទៅដាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្ស៉ាម៉ាន់ និង​បង់ថ្លៃដាក់ពាក្យប្រឡងចំនួន ២០០០០​​​ រៀល ឬ $5 (ក្នុងមួយមុខវិជ្ជា) ដើម្បីទទួល​បានការបញ្ជាក់លើ​សាលាកប័ត្រសម្រាប់ប្រឡងអាហារូបករណ៍​ឲ្យបាន​មុន​ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
  • បញ្ជីរាយឈ្មោះសិស្សដែលត្រូវប្រឡង និង​លេខបន្ទប់​នឹង​ត្រូវបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង​វេបសាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យហ្ស៉ាមាន់ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

Note:

  • After you filled out this form, please verify the information provided and click "Confirm & Print Payment Slip". Please bring the printed copy to Zaman University and pay the application fee​​ for US$ 5 (for one major) to have your exam slip verified before Tuesday, 29th August 2017.
  • The name list of students including room number will be posted on Zaman University’s Facebook page and website on Friday, 1st September 2017.